This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Artykuł 123 Traktatu Lizbońskiego

1) Zakazane jest udzielanie przez Europejski Bank Centralny lub banki centralne Państw Członkowskich, zwane dalej « krajowymi bankami centralnymi », pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym Państw Członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez Europejski Bank Centralny lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych.

2) Ustęp 1 nie ma zastosowania do publicznych instytucji kredytowych, które, w ramach utrzymywania rezerw przez banki centralne, korzystają ze strony krajowych banków centralnych i Europejskiego Banku Centralnego z takiego samego traktowania jak prywatne instytucje kredytowe.

Traktat z Lizbony

Artykuł 123 nawiązuje do art. 104 Traktatu z Maastricht, który jest identyczny z art. 181 europejskiego traktatu konstytucyjnego.
Dlaczego EBC nie pożycza bezpośrednio państwom, lecz narzuca im pośrednictwo banków prywatnych ?

Żadnego związku z aktualnym zadłużeniem wszystkich członków Unii ?

Podobne posty